Phát thanh măng non: Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19.