Hưởng ứng Ngày đọc sách Việt Nam với nội dung thi kể chuyện theo sách